مهندس یاسر علمی‌سولا

تصویر مهندس یاسر علمی‌سولا

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

رئیس اداره‌ی امور هیئت علمی

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر
پایه: ۶
متولد: ۱۳۵۷
سابقهٔ تدریس: ۱۳ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)
رایانامه: yasser_elmi@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران، ۱۳۸۲.
کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
عنوان رسالهٔ دکتری: پیش بینی تابع گسترش نقطه (PSF) برای حذف بلار حرکتی از تصاویر دیجیتال.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی الگوریتم های تضمین‌کننده کیفیت خدمات در شبکه‌های با سرویس‌های مختلف.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس یاسر علمی‌سولا در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهمهندسی فناوری اطلاعات ۲
دوشنبهمهندسی فناوری اطلاعات ۲
.:: هفته زوج ::.
سه‌شنبهشیوه ارائه نوشتاری وگفتاری
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبهشبکه های کامپیوتری پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
شبکه های کامپیوتری پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
مباحث ویژه در نرم افزار ۱
.:: هفته زوج ::.
مباحث ویژه در نرم افزار ۱
.:: هفته زوج ::.
مباحث ویژه در نرم افزار ۱
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبهسنتز سیستم های دیجیتال
.:: هفته زوج ::.
سنتز سیستم های دیجیتال
.:: هفته زوج ::.
جمعه