دکتر سیدمهدی افتخارزاده (مدرس)

تصویر دکتر سیدمهدی افتخارزاده

مدرس در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری دامپزشکی
متولد: ۱۳۶۰
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی دامپزشکی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۴۷ (۰۵۱)
رایانامه: dr.mehdi.eftekharzade@gmail.com

اطلاعات تحصیلی

دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشگاه آزاد واحد گرمسار، گرمسار، ایران، ۱۳۸۵.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر سیدمهدی افتخارزاده در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهاصول کالبدگشایی و نمونه‌برداری
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبهاصول کالبدگشایی و نمونه‌برداری
.:: عملی ::.
اصول کالبدگشایی و نمونه‌برداری
.:: عملی ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه