دکتر سیداحمد محمدی حسینی (مدرس)

تصویر دکتر سیداحمد محمدی حسینی

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت آموزشی
متولد: ۱۳۶۶
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)
رایانامه: hoseiniabbas72@yahoo.com

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، ۱۳۹۷.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی علوم تربیتی - مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران، ۱۳۹۰.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر سیداحمد محمدی حسینی در نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهمبانی برنامه‌ریزی درسی
سه‌شنبه
چهارشنبهروش‌های نوین یاددهی، یادگیری و کاربرد آن دردوره ابروش‌های نوین یاددهی، یادگیری و کاربرد آن دردوره اب
.:: عملی ::.
پنجشنبهروش های تحقیق در برنامه درسیاصول مدیریت آموزشیاصول مدیریت آموزشی
.:: هفته زوج ::.
جمعه