دکتر سیداحمد محمدی حسینی (مدرس)

تصویر دکتر سیداحمد محمدی حسینی

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت آموزشی
متولد: ۱۳۶۶
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)
رایانامه: hoseiniabbas72@yahoo.com

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، ۱۳۹۷.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی علوم تربیتی - مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران، ۱۳۹۰.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر سیداحمد محمدی حسینی در نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبهسنجش واندازه‌گیری پیشرفت تحصیلیروش‌های نوین یاددهی، یادگیری و کاربرد آن دردوره ابمبانی برنامه‌ریزی درسی
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبهروش‌های نوین یاددهی، یادگیری و کاربرد آن دردوره اب
.:: عملی ::.
چهارشنبهکاربرد کامپیوتر در روانشناسیکاربرد فناوریاطلاعات و ارتباطات (فاوا)در برنامه درسی
پنجشنبه
جمعه