سیداحمد محمدی حسینی (مدرس)

تصویر سیداحمد محمدی حسینی

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی
متولد: ۱۳۶۶
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)
رایانامه: hoseiniabbas72@yahoo.com

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی علوم تربیتی - مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران، ۱۳۹۰.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای سیداحمد محمدی حسینی در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهمدیریت عمومی
پنجشنبهمدیریت نیروی انسانیمدیریت نیروی انسانی
.:: هفته فرد ::.
جمعه