دکتر سیدعبدالحمید آقایان (مدرس)

تصویر دکتر سیدعبدالحمید آقایان

مدرس در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری دامپزشکی
متولد: ۱۳۴۶
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی دامپزشکی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۴۷ (۰۵۱)
رایانامه: dvm.aghayan@gmail.com

اطلاعات تحصیلی

دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، ۱۳۷۱.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر سیدعبدالحمید آقایان در نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبه
یکشنبهاصول معاینه دام و تزریقات
.:: هفته زوج ::.
اصول معاینه دام و تزریقات
.:: هفته فرد ::.
اصول معاینه دام و تزریقات
.:: عملی ::.
دوشنبهاصول معاینه دام و تزریقات
.:: عملی ::.
سه‌شنبه
چهارشنبهاصول معاینه دام و تزریقات
.:: عملی ::.
اصول معاینه دام و تزریقات
.:: عملی ::.
پنجشنبه
جمعه