دکتر سیدعلی محترمی (مدرس)

تصویر دکتر سیدعلی محترمی

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری پزشکی - متخصص پزشکی قانونی
متولد: ۱۳۵۵
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حقوق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۸۸ (۰۵۱)
رایانامه: Seyedalimohtarami@yahoo.com

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی پزشکی - متخصص پزشکی قانونی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۹۴.
دکترای حرفه‌ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران، ۱۳۸۵.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر سیدعلی محترمی در نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبهپزشکی قانونی
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه