دکتر سعید روزبهانی

تصویر دکتر سعید روزبهانی

دکتر سعید روزبهانی از سال ۱۳۷۸ تاکنون به مدت نوزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۹ در گروه زبان وادبیات فارسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۲ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه زبان وادبیات فارسی است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی
پایه: ۱۹
متولد: ۱۳۴۸
سابقهٔ تدریس: ۱۹ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۹۸ (۰۵۱)
رایانامه: roozbahani [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۷۷.
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۷۱.
عنوان رسالهٔ دکتری: سیر اندیشه زهدورزانه و جهان گرایانه دراثار برگزیده فارسی : کسایی، ناصرخسرو و سنایی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بازتاب شاعرانه اشارات داستانی، تاریخی و اساطیری در قصاید سنایی غزنوی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر سعید روزبهانی در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهفارسیعربی (۳) نظم عربی
دوشنبه
سه‌شنبهفارسی
.:: هفته فرد ::.
سبک‌شناسی (نظم)متون نظم و نثر عربیعربی صرف و نحو (۱)
چهارشنبهمتون عربی نظم ونثر(۱)
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبهمتون عربی نظم ونثر(۱)
.:: هفته زوج ::.
جمعه