دکتر سعید روزبهانی

تصویر دکتر سعید روزبهانی

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی
پایه: ۱۸
متولد: ۱۳۴۸
سابقهٔ تدریس: ۱۸ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۹۸ (۰۵۱)
رایانامه: roozbahani [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۷۷.
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۷۱.
عنوان رسالهٔ دکتری: سیر اندیشه زهدورزانه و جهان گرایانه دراثار برگزیده فارسی : کسایی، ناصرخسرو و سنایی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بازتاب شاعرانه اشارات داستانی، تاریخی و اساطیری در قصاید سنایی غزنوی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر سعید روزبهانی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهفارسی پیش‌دانشگاهی
سه‌شنبهفارسی پیش‌دانشگاهیعربی (۳) نظم عربی
چهارشنبهمتون عربی نظم و نثر عربی (۱)
.:: هفته زوج ::.
متون عربی نظم و نثر عربی (۱)
.:: هفته زوج ::.
عربی (۱) صرف و نحوتحقیق درمتون عرفانی وحکمی(۱)
.:: هفته فرد ::.
تحقیق درمتون عرفانی وحکمی(۱)
.:: هفته فرد ::.
پنجشنبه
جمعه