دکتر رضا فلاح

تصویر دکتر رضا فلاح

مربی در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی دکتری آمار زمینه استنباط
پایه: ۱۰
متولد: ۱۳۵۲
سابقهٔ تدریس: ۱۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم پایه
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۲۵ (۰۵۱)
رایانامه: rezafallah@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی آمار زمینه استنباط، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۹۶.
کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
کارشناسی آمار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۳۷۶.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی رفتار برخی برآوردگرهای انقباضی مدل رگرسیون خطی چندگانه.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: ترکیب پیش‌بینی‌ها در رگرسیون.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر رضا فلاح در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهآمار و احتمالاتاحتمال مهندسیاحتمال مهندسی
.:: هفته فرد ::.
یکشنبهآماروکاربردآن درمدیریتآمار توصیفی
دوشنبهآمار و احتمالاتروشهای آماری
سه‌شنبهآماروکاربردآن درمدیریتآمار و احتمالات مهندسیآمار کاربردی پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
آمار کاربردی پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
چهارشنبهآمار استنباطی
.:: عملی ::.
آمار کاربردی پیشرفتهآمار استنباطی
پنجشنبه
جمعه