مهندس موسی‌الرضا هوشمنددلیر

تصویر مهندس موسی‌الرضا هوشمنددلیر

مربی در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی
پایه: ۱۳
متولد: ۱۳۵۰
سابقهٔ تدریس: ۱۷ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۵ (۰۵۱)
رایانامه: houshmand [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کشاورزی - سازه‌های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات، تهران، ایران، ۱۳۷۸.
کارشناسی مهندسی کشاورزی - سازه‌های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۷۴.
عنوان رسالهٔ دکتری: طراحی و ساخت یک خشک کن بستر سیال با گازهای هوا و نیتروژن برای خشک کردن گلبرگ زعفران و مطالعه عملکرد ، ویژگی های ترمودینامیکی و خصوصیات کیفی محصول.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی اثر اشباع گل برگشتی در تصفیه شکر خام.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس موسی‌الرضا هوشمنددلیر در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهکنترل کیفیت موادغذایی (۱)
.:: عملی ::.
کنترل کیفیت موادغذایی (۱)
.:: عملی ::.
کنترل کیفیت موادغذایی (۱)
.:: عملی ::.
آمارزیستی
یکشنبهآمار حیاتی
.:: هفته فرد ::.
بهداشت مواد غذایی
دوشنبهصنایع شیر و لبنیات
سه‌شنبهکنترل کیفیت موادغذایی (۱)
چهارشنبهخواص فیزیکی مواد غذاییخواص فیزیکی مواد غذایی
.:: عملی ::.
بهداشت و کیفیت آب آشامیدنی
پنجشنبهخواص فیزیکی مواد غذاییروش های نمونه برداری مواد غذاییخواص فیزیکی مواد غذایی
.:: عملی ::.
خواص فیزیکی مواد غذایی
.:: عملی ::.
جمعه