مهندس مجتبی دروکی (مدرس)

تصویر مهندس مجتبی دروکی

مدرس در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
متولد: ۱۳۶۶
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی معماری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۳ (۰۵۱)
رایانامه: Doroki.mojtaba@yahoo.com

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران، ۱۳۹۴.
کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری، دانشگاه موسسه آموزش عالی توس، مشهد، ایران، ۱۳۹۰.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس مجتبی دروکی در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهکاربرد نرم افزارهای ترسیمی
.:: هفته زوج ::.
سه‌شنبهکاربرد نرم افزارهای ترسیمی
.:: عملی ::.
کاربرد نرم افزارهای ترسیمی
.:: عملی ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه