دکتر محسن نعیمی‌پور (مدعو)

تصویر دکتر محسن نعیمی‌پور

استادیار در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی دکتری بیوتکنولوژی
عضو هیئت علمی علوم بزشکی سبزوار
پایه: ۱
متولد: ۱۳۶۱
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زیست‌فنّاوری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: m.naeemipour@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی بیوتکنولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۹۲.
دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۶.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر محسن نعیمی‌پور در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهمقدمه ای بر نانو فناوری زیستی
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهکشت سلول و بافت
.:: عملی ::.
کشت سلول و بافت (نظری عملی )
کشت سلول و بافت (نظری عملی )
.:: عملی ::.
کشت سلول و بافت (نظری عملی )
.:: عملی ::.
روش ها در زیست فناوری
.:: عملی ::.
روش ها در زیست فناوری
.:: عملی ::.
پنجشنبهکشت سلول و بافت
.:: هفته فرد ::.
جمعه