سیدمحمدرضا مختاری حسینی

تصویر سیدمحمدرضا مختاری حسینی

سیدمحمدرضا مختاری حسینی از سال ۱۳۸۲ تاکنون به مدت هجده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۵ در گروه معماری، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۵ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ پژوهش هنر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانشجوی دکتری زیباشناسی
پایه: ۵
متولد: ۱۳۴۳
سابقهٔ تدریس: ۱۸ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی معماری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۳ (۰۵۱)
رایانامه: mokhtari_43@yahoo.com

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی زیباشناسی، دانشگاه آکادمی ملی تاجیکستان، تاجیکستان.
کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی هنر نقاشی عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۰.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: رابطه نقاشی با مشخصات خانوادگی و تحصیلی دانش اموزان سال سوم ابتدایی شهر سبزوار.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای سیدمحمدرضا مختاری حسینی در نیمسال دوم ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبهخوشنویسی (۱)
.:: عملی ::.
خوشنویسی (۲)
.:: عملی ::.
طراحی،تولید و کاربرد مواد آموزشی
.:: هفته زوج ::.
یکشنبهکاردستی در کارگاه
.:: عملی ::.
طراحی ونقاشی
.:: عملی ::.
دوشنبهروش تدریس وبررسی کتب هنردوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
مدیریت و تشکیلات کارگاهیروش تدریس وبررسی کتب هنردوره‌ی ابتدایی
.:: هفته زوج ::.
روش تدریس وبررسی کتب هنردوره‌ی ابتدایی
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبهروش های طراحی و تولید صنعتیطراحی،تولید و کاربرد مواد آموزشی
.:: عملی ::.
آموزش هنردردوره‌ی ابتداییآموزش هنردردوره‌ی ابتدایی
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبهروش تدریس وبررسی کتب هنردوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
پنجشنبه
جمعه