سیدمحمدرضا مختاری حسینی

تصویر سیدمحمدرضا مختاری حسینی

سیدمحمدرضا مختاری حسینی از سال ۱۳۸۲ تاکنون به مدت هفده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۵ در گروه معماری، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۵ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ پژوهش هنر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانشجوی دکتری زیباشناسی
پایه: ۵
متولد: ۱۳۴۳
سابقهٔ تدریس: ۱۷ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی معماری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۳ (۰۵۱)
رایانامه: mokhtari_43@yahoo.com

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی زیباشناسی، دانشگاه آکادمی ملی تاجیکستان، تاجیکستان.
کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی هنر نقاشی عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۰.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: رابطه نقاشی با مشخصات خانوادگی و تحصیلی دانش اموزان سال سوم ابتدایی شهر سبزوار.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای سیدمحمدرضا مختاری حسینی در نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبهمهندسی محیط زیستطراحی ونقاشی
.:: عملی ::.
کاردستی در کارگاه
.:: عملی ::.
خوشنویسی (۲)
.:: عملی ::.
یکشنبهطراحی ونقاشی
.:: عملی ::.
مدیریت و تشکیلات کارگاهیآموزش هنردردوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
آموزش هنردردوره‌ی ابتدایی
.:: هفته فرد ::.
خوشنویسی (۱)
.:: عملی ::.
دوشنبهخوشنویسی (۲)
.:: عملی ::.
طراحی معماری و شهر سازیروش تدریس وبررسی کتب هنردوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
روش تدریس وبررسی کتب هنردوره‌ی ابتدایی
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبهطراحی،تولید و کاربرد مواد آموزشی
.:: عملی ::.
آموزش هنردردوره‌ی ابتدایی
.:: هفته زوج ::.
طراحی،تولید و کاربرد مواد آموزشی
.:: هفته فرد ::.
آموزش هنردردوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه