مهندس محمدحسن قاسمیان منفرد

تصویر مهندس محمدحسن قاسمیان منفرد

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانشجوی دکتری برق الکترونیک دیجیتال
پایه: ۹
متولد: ۱۳۵۴
سابقهٔ تدریس: ۱۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۳ (۰۵۱)
رایانامه: ghasemian.monfared@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی برق الکترونیک دیجیتال، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۷.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: طرح و پیاده سازی منطقی یک ریز پردازنده سریع رمز DES و Tripl DES به کمک VHDL.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس محمدحسن قاسمیان منفرد در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبهآزمایشگاه فیزیک ۲
.:: عملی ::.
آزمایشگاه فیزیک ۲
.:: عملی ::.
چهارشنبهآزمایشگاه مدار ۱
.:: عملی ::.
ریزپردازنده پیشرفتهمدارهای ASIC/FPGA
.:: هفته زوج ::.
ریزپردازنده پیشرفته
.:: هفته فرد ::.
مدارهای ASIC/FPGA
پنجشنبه
جمعه