محمدهاشم اعتمادزاده

تصویر محمدهاشم اعتمادزاده

مربی در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد ریاضی - جبر
پایه: ۱۵
متولد: ۱۳۴۸
سابقهٔ تدریس: ۱۹ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم پایه
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۲۵ (۰۵۱)
رایانامه: etemadzadeh88@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی - جبر، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، ۱۳۷۷.
کارشناسی ریاضی - ریاضی محض، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۷۳.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی قضیه کرول-اشمیت برای مدول‌های پیاپی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای محمدهاشم اعتمادزاده در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهمعادلات دیفرانسیلمعادلات دیفرانسیل
.:: هفته زوج ::.
معادلات دیفرانسیل
.:: هفته فرد ::.
ریاضیات و کاربرد آن درمدیریت(۱)
.:: هفته فرد ::.
ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت(۲)
.:: هفته زوج ::.
دوشنبهریاضی پیش دانشگاهیریاضی پیش دانشگاهیریاضیات و کاربرد آن درمدیریت(۱)معادلات دیفرانسیل
سه‌شنبهریاضی پیش دانشگاهیریاضیات وکاربرد آن در مدیریت(۲)
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه