دکتر محمد پور‌احتشام

تصویر دکتر محمد پور‌احتشام

دکتر محمد پور‌احتشام از سال ۱۳۸۵ تاکنون به مدت یازده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۸ در گروه مدیریت و اقتصاد، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۴ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
پایه: ۸
متولد: ۱۳۵۹
سابقهٔ تدریس: ۱۱ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: mo_khosrow@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران، ۱۳۹۴.
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اقتصادی - برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۳۸۵.
کارشناسی علوم اقتصادی - اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران، ۱۳۸۲.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی تاثیر شاخصهای حکمرانی خوب بر توزیع درآمد.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تخمین تقاضای تقاضای توریسم جمهوری اسلامی ایران با بکارگیری استراتژیهای توسعه توریسم کشورهای مالزی مصر و سنگاپور.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر محمد پور‌احتشام در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهمدیریت طرحهای توسعه
.:: هفته زوج ::.
مدیریت طرحهای توسعه
.:: هفته زوج ::.
سه‌شنبه
چهارشنبهاقتصاد خرد
.:: هفته فرد ::.
ارزیابی اقتصادی طرحها
.:: هفته زوج ::.
ارزیابی اقتصادی طرحها
.:: هفته زوج ::.
ارزیابی اقتصادی طرحها
.:: هفته زوج ::.
روشهای تحقیق وماخذ شناسی
.:: هفته فرد ::.
پنجشنبهمدیریت طرحهای توسعه
.:: هفته زوج ::.
مدیریت طرحهای توسعه
.:: هفته زوج ::.
روشهای استقراض از منابع مالی بین المللیاقتصاد بخش عمومیروشهای تحقیق وماخذ شناسی
جمعهاقتصاد خرد
.:: هفته فرد ::.
اقتصاد خرد
.:: هفته فرد ::.
اقتصاد خرد
.:: هفته فرد ::.
سازمانهای پولی و مالی
.:: هفته زوج ::.
بازارپول و سرمایه
.:: هفته فرد ::.
سازمانهای پولی و مالی
.:: هفته زوج ::.
بازارپول و سرمایه
.:: هفته فرد ::.