دکتر محمد آرمین

تصویر دکتر محمد آرمین

دکتر محمد آرمین از سال ۱۳۸۲ تاکنون به مدت پانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «دانشیار» و با پایهٔ ۱۶ در گروه مهندسی کشاورزی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۵ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر پژوهش و فنّاوری است.

دانشیار در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

مدیر پژوهش و فنّاوری

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
پایه: ۱۶
متولد: ۱۳۵۳
سابقهٔ تدریس: ۱۵ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۵۲ (۰۵۱)
رایانامه: armin [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۸۵.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کشاورزی - زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۸.
کارشناسی مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران، ۱۳۷۶.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی قدرت رقابتی ارقام رقیب و غیر رقیب گندم در تراکم‌های مختلف گندم و یولاف وحشی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: اثر تراکم گیاهی و دفعات کنترل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد انیسون.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر محمد آرمین در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبهروش های آزمایشگاهی در فیزیولوژی گیاهان زراعی
.:: عملی ::.
دوشنبهروش های آزمایشگاهی در فیزیولوژی گیاهان زراعی
.:: عملی ::.
سه‌شنبهروش های آماری در علوم کشاورزی
چهارشنبهاکوفیزیولوژی گیاهی
پنجشنبهطرح آزمایشات کشاورزی (۲)
.:: عملی - هفته فرد ::.
طرح آزمایشات کشاورزی (۲)
.:: عملی - هفته فرد ::.
اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز
.:: هفته زوج ::.
طرح آزمایشات کشاورزی (۲)
.:: هفته فرد ::.
اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز
.:: هفته زوج ::.
طرح آزمایشات کشاورزی (۲)
.:: هفته فرد ::.
اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز
.:: هفته زوج ::.
جمعه