دکتر مهدی ربیعی (مدرس)

تصویر دکتر مهدی ربیعی

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم تربیتی
متولد: ۱۳۶۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم تربیتی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران، ۱۳۹۵.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر مهدی ربیعی در نیمسال دوم ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهتغییر و اجرای برنامه درسیتغییر و اجرای برنامه درسی
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبه
جمعه