دکتر مسعود شفافی زنوزیان

تصویر دکتر مسعود شفافی زنوزیان

دکتر مسعود شفافی زنوزیان از سال ۱۳۸۶ تاکنون به مدت سیزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۹ در گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۶ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ علوم و صنایع غذایی از دانشگاه فردوسی فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و صنایع غذایی
پایه: ۹
متولد: ۱۳۵۰
سابقهٔ تدریس: ۱۳ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۵ (۰۵۱)
رایانامه: mshafafiz@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران، ۱۳۸۶.
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۳.
عنوان رسالهٔ دکتری: کاربردشبکه های عصبی مصنوغی در مدل ساری خواص فیزیکوشیمیایی کدوحلوایی در فرایند خشک کردن ترکیبی اسمز هوای داغ.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: استفاده از کیسه ها پلی اتیلنی در بسته بندی سبزیجات برگی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر مسعود شفافی زنوزیان در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبهکاربرد نرم افزارهای محاسباتی در صنایع غذایی
چهارشنبهپدیده های انتقال پیشرفته در مهندسی مواد غذایی
پنجشنبهطراحی واحد های عملیاتی نوین در صنایع غذایی
جمعه