دکتر مرجان وثوقی

تصویر دکتر مرجان وثوقی

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری آموزش زبان انگلیسی
پایه: ۸
متولد: ۱۳۵۶
سابقهٔ تدریس: ۱۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زبان انگلیسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: vosoughee [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران، ۱۳۹۶.
کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۱.
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران، ۱۳۷۹.
عنوان رسالهٔ دکتری: سواد دانشگاهی: آموزش گونه‌محور در مقاله‌نویسی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی تاثیر آموزش تقابلی بر یادگیری ساختارهای پیچیده زبان دوم با رویکرد آگاهی زبانی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم دکتر مرجان وثوقی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهزبان تخصصیزبان خارجه
سه‌شنبهزبان خارجه
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبهاصول و روش تدریس زبانهای خارجیانگلیسی با اهداف ویژه
پنجشنبهزبانشناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاهاروش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبانتهیه و تدوین مطالب درسی
جمعه