دکتر مرجان وثوقی

تصویر دکتر مرجان وثوقی

دکتر مرجان وثوقی از سال ۱۳۸۶ تاکنون به مدت سیزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۲ در گروه زبان انگلیسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۶ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه الزهراء فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری آموزش زبان انگلیسی
پایه: ۱۲
متولد: ۱۳۵۶
سابقهٔ تدریس: ۱۳ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زبان انگلیسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: vosoughee [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران، ۱۳۹۶.
کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۱.
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران، ۱۳۷۹.
عنوان رسالهٔ دکتری: سواد دانشگاهی: آموزش گونه‌محور در مقاله‌نویسی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی تاثیر آموزش تقابلی بر یادگیری ساختارهای پیچیده زبان دوم با رویکرد آگاهی زبانی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم دکتر مرجان وثوقی در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهمتون حقوقی (۳) حقوق عمومی
.:: هفته زوج ::.
زبان خارجه
.:: هفته فرد ::.
متون حقوقی (۴) حقوق بین الملل
.:: هفته زوج ::.
متون حقوقی (۴) حقوق بین الملل
.:: هفته فرد ::.
دوشنبهزبان خارجهمتون روانشناسی به انگلیسی ۲متون روانشناسی به انگلیسی ۲
سه‌شنبهزبان خارجهزبان خارجه
.:: هفته زوج ::.
چهارشنبهاصول و روش تدریس زبانهای خارجینظریه های روانشناسی زباننگارش متون علمی دانشگاهیتعلیم و تربیت اسلامی و آموزش زبان
پنجشنبه
جمعه