دکتر محمود غفوری‌نژاد

تصویر دکتر محمود غفوری‌نژاد

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
پایه: ۱۲
متولد: ۱۳۴۳
سابقهٔ تدریس: ۲۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی الهیات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: mghafoori [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۷.
کارشناسی ارشد ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی فلسفه - اقتصاد سلامت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۷۰.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی عدالت اقتصادی از منظر فقه اسلامی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر محمود غفوری‌نژاد در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهآشنایی بامبانی دفاع مقدس
دوشنبهاصول فقه (۲)اصول فقه (۲)
سه‌شنبهاصول فقه ۱
چهارشنبهمباحث اصول (۲)مباحث اصول۱فقه تطبیقی
پنجشنبهاصول فقه (۲)مباحث اصول۱اصول فقه (۲)قواعد فقه
جمعهسمینار