محبوبه خسروجردی

تصویر محبوبه خسروجردی

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی
پایه: ۱۱
متولد: ۱۳۵۴
سابقهٔ تدریس: ۱۲ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زبان انگلیسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: mkhosrojerdi@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی - مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
کارشناسی زبان انگـلیسی - مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۶.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم محبوبه خسروجردی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهزبان خارجهزبان پیش دانشگاهیزبان خارجهزبان خارجه
.:: هفته زوج ::.
زبان خارجه
.:: هفته فرد ::.
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه