لاله همبوشی

تصویر لاله همبوشی

مربی در دانشکدهٔ علوم پایه

مدیر گروه

دانشجوی دکتری تربیت‌بدنی - رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
پایه: ۳
متولد: ۱۳۵۶
سابقهٔ تدریس: ۱۴ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی تربیت بدنی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: l_hambooshy@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی تربیت‌بدنی - رشد و تکامل و یادگیری حرکتی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران، ۱۳۹۳.
کارشناسی تربیت‌بدنی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۸۱.
عنوان رسالهٔ دکتری: تاثیر تمرینات ادراک بینایی وابسته و غیر وابسته به حرکت بر رشد مولفه‌های ادراکی - حرکتی و ادراک بینایی کودکان بی‌سرپرست ۷-۸ ساله‌ی ساکن مراکز شبانه‌روزی سبزوار.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تاثیر تسهیل اجتماعی بر عملکردهای سرعتی، استقامت عضلانی و دقتی دانشجویان دختر.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم لاله همبوشی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهورزش۱
.:: عملی ::.
روش تدریس تربیت بدنیروش تدریس ورزش و بازی دردوره‌ی ابتدایی
سه‌شنبه
چهارشنبهزبان تخصصیروان شناسی و عملکرد ورزشیرشد و تکامل و یادگیری حرکتی
پنجشنبه سنجش و ارزیابی مهاتهای روانی (کارورزی )
.:: عملی ::.
روان سنجی در ورزشروان شناسی رشد پیشرفته
جمعه