دکتر کاظم دامغان‌ثانی

تصویر دکتر کاظم دامغان‌ثانی

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی
پایه: ۱۷
متولد: ۱۳۴۵
سابقهٔ تدریس: ۲۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۹۹ (۰۵۱)
رایانامه: damghansani@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۷۶.
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، ۱۳۶۸.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی پانزده شخصیت برجسته‌ی رمان‌های معاصر فارسی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: سیر داستان کوتاه‌نویسی در ایران.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر کاظم دامغان‌ثانی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهفارسی پیش‌دانشگاهیبررسی کتب فارسی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
سه‌شنبهفارسیفارسی
.:: هفته فرد ::.
روش تدریس املاءوانشاءو دستور زبان فارسی
چهارشنبهآشنایی با ادبیات کودک (کلیات و مبناها )تطور متون نثر فارسینظم فارسی (۴) (مثنوی)معانی و بیان (۲)
پنجشنبهتحقیق دردستور زبان فارسیسبک‌شناسی (نظم)
جمعه