مهندس جواد زنگنه

تصویر مهندس جواد زنگنه

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانشجوی دکتری مهندسی برق -کنترل
پایه: ۳
متولد: ۱۳۵۷
سابقهٔ تدریس: ۱۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۳ (۰۵۱)
رایانامه: j75zanganeh@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی برق -کنترل، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته برق-کنترل، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی مهندسی برق - کنترل ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: عیب یابی شبکه انتقال قدرت با استفاده از شبکه های هوشمند.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس جواد زنگنه در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهمبانی الکترونیکریاضیات مهندسیمدارهای الکتریکی ۱
دوشنبهریاضیات مهندسی
.:: هفته زوج ::.
مدارهای الکتریکی ۱
.:: هفته فرد ::.
کنترل صنعتی
.:: هفته فرد ::.
سیستم های کنترل دیجیتال
کنترل صنعتی
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه