دکتر جعفر مهرآبادی (مدعو)

تصویر دکتر جعفر مهرآبادی

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی
عضو هیئت علمی آموزشکده فنی سماء سبزوار
پایه: ۸
متولد: ۱۳۵۶
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی عمران
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۸ (۰۵۱)
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۹۵.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر جعفر مهرآبادی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبههیدرولیک و آزمایشگاهمقاومت مصالح ۱
یکشنبه
دوشنبهمکانیک خاک
.:: هفته فرد ::.
استاتیک
.:: هفته زوج ::.
مقاومت مصالح ۱
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبهراهسازیهیدرولیک و آزمایشگاه
.:: عملی ::.
استاتیکمکانیک خاک
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه