دکتر سیدحسین موسوی‌راد

تصویر دکتر سیدحسین موسوی‌راد

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
پایه: ۱۰
متولد: ۱۳۴۲
سابقهٔ تدریس: ۱۴ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی معارف اسلامی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۷ (۰۵۱)
رایانامه: h_moosavi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه حوزه علمیه قم، قم، ایران، ۱۳۷۷.
کارشناسی ارشد ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه حوزه علمیه قم، قم، ایران، ۱۳۷۲.
کارشناسی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه حوزه علمیه قم، قم، ایران، ۱۳۶۷.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: طهارت و نجاست کفار.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر سیدحسین موسوی‌راد در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهدانش خانواده و جمعیتدانش خانواده و جمعیت
یکشنبهاندیشه‌ی اسلامی (۱) (مبداء و معاد)اندیشه‌ی اسلامی (۱) (مبداء و معاد)
دوشنبهاندیشه‌ی اسلامی (۲) (نبوت و امامت)اندیشه‌ی اسلامی (۲) (نبوت و امامت)
سه‌شنبهاندیشه‌ی اسلامی (۲) (نبوت و امامت)اندیشه‌ی اسلامی (۲) (نبوت و امامت)
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه