دکتر حسین ماهور (مدرس)

تصویر دکتر  حسین ماهور

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری روانشناسی تربیتی
متولد: ۱۳۴۸
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشگاه واحد رودهن، رودهن، ایران، ۱۳۹۱.
کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، ۱۳۷۹.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر حسین ماهور در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهروانشناسی تربیتیروانشناسی اجتماعی پیشرفته
پنجشنبهنظریه های انگیزش در آموزش و پرورشانگیزش و هیجان پیشرفتهروشهای تغییر رفتار و اصلاح رفتار
جمعه