مهندس سیدحسین استیری

تصویر مهندس سیدحسین استیری

مربی در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی
پایه: ۸
متولد: ۱۳۵۰
سابقهٔ تدریس: ۱۳ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۵ (۰۵۱)
رایانامه: hosseinestiri [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و صنایع غذایی، ایران.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس سیدحسین استیری در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهبیوشیمی ۲بیوشیمی ۲بیوشیمی ۲بیوشیمی ۲
بیوشیمی ۲
بیوشیمی ۲
یکشنبه
دوشنبهآزمایشگاه بیوشیمی(ا)
.:: عملی ::.
آزمایشگاه بیوشیمی(ا)
.:: عملی ::.
شیمی محیط
.:: عملی ::.
شیمی محیط
.:: عملی ::.
شیمی موادغذایی (۱)
شیمی محیط
.:: عملی ::.
شیمی محیط
.:: عملی ::.
شیمی موادغذایی (۱)
.:: هفته زوج ::.
سه‌شنبهبیو شیمی عمومیبیو شیمی عمومی
.:: هفته زوج ::.
چهارشنبهفرآوری نوین مواد غذاییروشهای نوین آزمایشگاهیروشهای نوین آزمایشگاهی
.:: عملی ::.
روشهای نوین آزمایشگاهی
.:: عملی ::.
پنجشنبهشیمی مواد غذایی
جمعه