دکتر حسین بهروان (مدرس)

تصویر دکتر حسین بهروان

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری فلسفه و حکمت اسلامی
متولد: ۱۳۲۸
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی الهیات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: behravan.hossein@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۶۶.
کارشناسی ارشد ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۵۲.
کارشناسی الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۴۹.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر حسین بهروان در نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبهفلسفه ی ملاصدرا ۲
چهارشنبهفلسفه ی ملاصدرا ۶فلسفه ملا صدرا ۱
پنجشنبهفلسفه ی ملاصدرا ۴فلسفه ی ملاصدرا ۵تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته
جمعه