حجت‌اله آتشی گلستانی

تصویر حجت‌اله آتشی گلستانی

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانشجوی دکتری حسابداری
پایه: ۷
متولد: ۱۳۶۰
سابقهٔ تدریس: ۱۱ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: golestani88@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران، ۱۳۸۸.
کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۸۴.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: متغیرهای حسابداری و پیش‌بینی بازده سهام قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای حجت‌اله آتشی گلستانی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهمروری برمبانی حسابرسی
.:: هفته فرد ::.
طراحی پژوهشهای حسابرسی
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبهمروری برمبانی حسابرسیطراحی پژوهشهای حسابرسیتئوریهای حسابرسی
.:: هفته زوج ::.
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
.:: هفته فرد ::.
تئوریهای حسابرسی
.:: هفته زوج ::.
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
.:: هفته فرد ::.
تئوریهای حسابرسی
.:: هفته زوج ::.
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
.:: هفته فرد ::.
جمعه