دکتر حسن وحیدی‌نسب (مدرس)

تصویر دکتر حسن وحیدی‌نسب

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت آموزشی
متولد: ۱۳۴۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، ۱۳۹۶.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی علوم تربیتی - مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، ۱۳۷۱.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر حسن وحیدی‌نسب در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهروشهای تدریس پیشرفته
پنجشنبهروشهای تدریس پیشرفته
.:: هفته فرد ::.
اصول مدیریت آموزشی
.:: هفته زوج ::.
اصول مدیریت آموزشی
جمعه