دکتر حسن وحیدی‌نسب (مدرس)

تصویر دکتر حسن وحیدی‌نسب

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت آموزشی
متولد: ۱۳۴۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، ۱۳۹۶.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر حسن وحیدی‌نسب در نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهروش تدریس تعلیمات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی
.:: هفته فرد ::.
روش تدریس تعلیمات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهآموزش مطالعات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی
.:: هفته فرد ::.
آموزش مطالعات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
روشهای تحقیق در مدیریت آموزشی
پنجشنبهروشهای تحقیق در مدیریت آموزشیروشهای تحقیق در مدیریت آموزشی
.:: عملی ::.
موضوعات درسی مدارس ابتدایی(علوم تجربی ،ریاضی ،هنر ...)روشهای تحقیق در مدیریت آموزشی
.:: عملی ::.
جمعه