دکتر حسن وحیدی‌نسب (مدرس)

تصویر دکتر حسن وحیدی‌نسب

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت آموزشی
متولد: ۱۳۴۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، ۱۳۹۶.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر حسن وحیدی‌نسب در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهروش تدریس تعلیمات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی
.:: هفته زوج ::.
روش تدریس تعلیمات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
یکشنبهآموزش مطالعات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
روش تدریس تعلیمات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی
.:: هفته زوج ::.
آموزش مطالعات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی - هفته فرد ::.
روش تدریس تعلیمات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
دوشنبهبررسی کتب تعلیمات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
بررسی کتب تعلیمات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبهتئوریهای سازمانی مدیریت
.:: هفته فرد ::.
موضوعات درسی مدارس ابتدایی(علوم تجربی ،ریاضی ،هنر ...)تئوریهای سازمانی مدیریت
جمعه