دکتر حسن وحیدی‌نسب (مدرس)

تصویر دکتر حسن وحیدی‌نسب

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت آموزشی
متولد: ۱۳۴۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، ۱۳۹۶.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر حسن وحیدی‌نسب در نیمسال دوم ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبه
یکشنبهآشنایی بامبانی دفاع مقدسآشنایی بامبانی دفاع مقدس
دوشنبهروش تدریس تعلیمات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی
.:: هفته زوج ::.
بررسی کتب تعلیمات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
روش تدریس تعلیمات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
سه‌شنبهبررسی کتب تعلیمات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
چهارشنبهآموزش مطالعات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
آموزش علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی
.:: هفته زوج ::.
آموزش مطالعات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی
.:: هفته فرد ::.
آموزش علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
پنجشنبه
جمعه