دکتر حسن وحیدی‌نسب (مدرس)

تصویر دکتر حسن وحیدی‌نسب

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت آموزشی
متولد: ۱۳۴۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، ۱۳۹۶.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر حسن وحیدی‌نسب در نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهآشنایی بامبانی دفاع مقدسروش تدریس علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی
.:: هفته زوج ::.
روش تدریس علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی
.:: هفته فرد ::.
روش تدریس علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
روش تدریس علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
سه‌شنبهآشنایی بامبانی دفاع مقدسبررسی کتب تعلیمات اجتماعی دوره‌ی ابتداییتحلیل برنامه‌های درسی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
سازمان واداره امورمدارس
.:: هفته زوج ::.
تحلیل برنامه‌های درسی دوره‌ی ابتدایی
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبه
پنجشنبهرفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی
جمعه