دکتر حسن وحیدی‌نسب (مدرس)

تصویر دکتر حسن وحیدی‌نسب

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت آموزشی
متولد: ۱۳۴۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، ۱۳۹۶.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی علوم تربیتی - مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، ۱۳۷۱.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر حسن وحیدی‌نسب در نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبهروش‌های نوین یاددهی، یادگیری و کاربرد آن دردوره اب
.:: هفته زوج ::.
روش‌های نوین یاددهی، یادگیری و کاربرد آن دردوره اب
یکشنبهتحلیل برنامه‌های درسی دوره‌ی ابتدایی
دوشنبه
سه‌شنبهآموزش مطالعات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
آموزش مطالعات اجتماعی دوره‌ی ابتدایی
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبه
پنجشنبهتئوریهای سازمانی مدیریت
.:: هفته زوج ::.
تئوریهای سازمانی مدیریت
جمعه