حسن دیواندری (مدعو)

تصویر حسن  دیواندری

حسن دیواندری از سال ۱۳۹۱ تاکنون به مدت پنج سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه پرستاری، در دانشکدهٔ علوم پزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۸ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
پایه: ۱
متولد: ۱۳۵۱
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی پرستاری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۶ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران، ۱۳۷۸.
کارشناسی روانشناسی - روانشناسی بالینی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۳۷۴.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای حسن دیواندری در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهپرستاری بهداشت روان
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه