دکتر حسن بدری (مدرس)

تصویر دکتر حسن  بدری

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی
متولد: ۱۳۵۷
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حقوق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۸۸ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران، ۱۳۹۴.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر حسن بدری در نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبهجامعه شناسی جناییحقوق جزای اختصاصی (۱)جرم شناسی
جمعه