مهندس حسن امیربیگی

تصویر مهندس حسن امیربیگی

مربی در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست
پایه: ۱۳
متولد: ۱۳۴۵
سابقهٔ تدریس: ۱۹ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)
رایانامه: amirbeigi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۶.
کارشناسی آموزش بهداشت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۷۱.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی میزان آلودگی هوا در خراسان.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس حسن امیربیگی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهتصفیه آب
یکشنبههیدرولیکآلودگی هوا
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهآلودگی هوا
.:: عملی ::.
پنجشنبه
جمعه