سیدحمیدرضا موسوی‌پور

تصویر سیدحمیدرضا موسوی‌پور

سیدحمیدرضا موسوی‌پور از سال ۱۳۸۹ تاکنون به مدت هفت سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱ در گروه حقوق، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۸ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ حقوق و علوم سیاسی - حقوق خصوصی از دانشگاه رضوی فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانشجوی دکتری حقوق و علوم سیاسی - حقوق خصوصی
پایه: ۱
متولد: ۱۳۶۱
سابقهٔ تدریس: ۷ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حقوق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۸۸ (۰۵۱)
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی حقوق و علوم سیاسی - حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق و علوم سیاسی - حقوق خصوصی، دانشگاه رضوی، مشهد، ایران، ۱۳۸۸.
کارشناسی حقوق و علوم سیاسی - حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران، ۱۳۸۴.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تولیت در وقف، وظایف و اختیارات متولی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای سیدحمیدرضا موسوی‌پور در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهمتون فقه
.:: هفته زوج ::.
متون فقه
.:: هفته فرد ::.
پنجشنبهمبانی فقهی حقوق مالی _ اقتصادی (۱)متون فقهمتون فقهارث و وصیت
.:: هفته زوج ::.
امور حسبی
.:: هفته فرد ::.
جمعه