دکتر حمید توکلی‌پور

تصویر دکتر حمید توکلی‌پور

دانشیار در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
پایه: ۲۳
متولد: ۱۳۴۵
سابقهٔ تدریس: ۱۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۵ (۰۵۱)
رایانامه: h.tavakolipour@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۹.
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۲.
کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۶۸.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی عوامل موثر در خشک کردن و انبارمانی پسته.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تلخی زدایی از آب مرکبات توسط سیستم های جذب سطحی و تبادل یونی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر حمید توکلی‌پور در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهشیمی فیزیک پیشرفتهمدل سازی رشد و فساد میکروبی
پنجشنبهجداسازی پیشرفته در صنایع غذاییطراحی و مدل سازی واحد صنایع غذاییطراحی دستگاههای فرآیند صنایع غذایی
جمعه