دکتر هاله حمیدی‌مقدم (مدرس)

تصویر دکتر هاله حمیدی‌مقدم

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
متولد: ۱۳۴۱
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی معارف اسلامی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: halehhamidimoghadam@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، ۱۳۸۰.
کارشناسی ارشد ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران، ۱۳۷۳.
کارشناسی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۶۸.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم دکتر هاله حمیدی‌مقدم در نیمسال دوم ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبه
یکشنبهاخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه