دکتر فرهاد روهنی (مدرس)

تصویر دکتر فرهاد روهنی

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری حقوق خصوصی
متولد: ۱۳۵۶
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حقوق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۸۸ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران، ۱۳۹۹.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران، ۱۳۸۱.
کارشناسی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۸.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر فرهاد روهنی در نیمسال دوم ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبهحقوق مسئولیت مدنیآیین دادرسی مدنی
جمعه