دکتر فرامرز عباسپور

تصویر دکتر فرامرز عباسپور

دکتر فرامرز عباسپور از سال ۱۳۸۰ تاکنون به مدت بیست سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۳ در گروه دامپزشکی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۱ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ دامپزشکی از دانشگاه شهید چمران اهواز فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری دامپزشکی
پایه: ۳
متولد: ۱۳۴۶
سابقهٔ تدریس: ۲۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی دامپزشکی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۴۷ (۰۵۱)
رایانامه: faramarzabbaspour@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، ۱۳۷۱.
عنوان رسالهٔ دکتری: هیستومرفولوژی طحال در خرگوش.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر فرامرز عباسپور در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهبیماری‌های طیور
.:: هفته زوج ::.
همه‌گیرشناسی (اصول اپیدمیولوژی)
.:: هفته فرد ::.
بیماری‌های طیور
.:: هفته زوج ::.
همه‌گیرشناسی (اصول اپیدمیولوژی)
.:: هفته فرد ::.
بیماری‌های مشترک انسان ودام
.:: هفته زوج ::.
بیماری‌های مشترک انسان ودام
.:: هفته فرد ::.
فارماکولوژی کاربردی
.:: عملی ::.
دوشنبهفارماکولوژی کاربردی
.:: عملی ::.
فارماکولوژی کاربردی
.:: عملی ::.
فارماکولوژی کاربردی
.:: عملی ::.
انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی دامداروشناسی (فارماکولوژی)
.:: هفته زوج ::.
سه‌شنبهانگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی دام
.:: عملی ::.
انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی دام
.:: عملی ::.
انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی دام
.:: عملی ::.
اصول پرورش گاو
.:: عملی ::.
اصول پرورش گوسفند
.:: هفته زوج ::.
اصول پرورش گاو
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبهاصول پرورش گوسفند
.:: عملی ::.
پنجشنبه
جمعه