دکتر فرامرز عباسپور

تصویر دکتر فرامرز عباسپور

دکتر فرامرز عباسپور از سال ۱۳۸۰ تاکنون به مدت هفده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۳ در گروه دامپزشکی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۱ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ دامپزشکی از دانشگاه شهید چمران اهواز فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری دامپزشکی
پایه: ۳
متولد: ۱۳۴۶
سابقهٔ تدریس: ۱۷ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی دامپزشکی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۴۷ (۰۵۱)
رایانامه: faramarzabbaspour@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، ۱۳۷۱.
عنوان رسالهٔ دکتری: هیستومرفولوژی طحال در خرگوش.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر فرامرز عباسپور در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهویروس شناسیانگل شناسی
.:: عملی - هفته زوج ::.
انگل شناسی
.:: عملی - هفته فرد ::.
اصول اپیدمیولوژیومبارزه بابیماریهای شایع
.:: هفته زوج ::.
انگل شناسی
.:: هفته فرد ::.
پاتوبیولو‍‍‍ژی
.:: هفته زوج ::.
دوشنبهبیماری‌های طیور
.:: هفته زوج ::.
همه‌گیرشناسی (اصول اپیدمیولوژی)
.:: هفته فرد ::.
پاتوبیولو‍‍‍ژی
.:: عملی ::.
کلیات و اصول اپیدمیولوژی
سه‌شنبهآسیب شناسی
.:: عملی ::.
بیماری‌های مشترک انسان ودام
.:: هفته زوج ::.
مامایی دامپزشکی
.:: هفته فرد ::.
آسیب شناسی
.:: هفته فرد ::.
اپیدمیولوژی بیماری شایع در ایران
چهارشنبهانگل شناسی
.:: عملی - هفته زوج ::.
انگل شناسی
.:: عملی - هفته فرد ::.
پنجشنبه
جمعه