فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی معارف اسلامی
  • دکتر سیدحسین موسوی‌راد

    دانش‌آموخته‌ی دکتری الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
    استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار