فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای
  • مهندس محمد طاهری نامقی

    دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
    مربی گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار