فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی مهندسی مکانیک
  • دکتر محمدرضا اجنوردی

    دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی
    مربی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار