فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
 • دکتر قاسم انوری (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل
 • دکتر مرتضی محمدی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم اقتصادی ـ اقتصاد پول و بانکداری
  استادیار گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر محمد پور‌احتشام

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
  استادیار گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • محمدحسین داودی‌فر (مدعو)

  دانشجوی دکتری حسابداری
  مدرس گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • حمید قارزی

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت - مدیریت صنعتی - مالی
  مربی گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس ملیحه سبزواری (مدعو)

  دانشجوی دکتری مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
  مدرس گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • الهام جودی (مدعو)

  دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
  مدرس گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار