فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
 • دکتر رضا فلاح

  دانش‌آموخته‌ی دکتری آمار زمینه استنباط
  استادیار گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر مرتضی محمدی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم اقتصادی ـ اقتصاد پول و بانکداری
  استادیار گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر محمد پور‌احتشام

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
  استادیار گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • حمید قارزی

  دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی
  مربی گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • محمدحسین داودی‌فر

  دانشجوی دکتری حسابداری
  مربی گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار