فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی مدیریت و حسابداری
 • دکتر ابوالقاسم مسیح‌آبادی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری حسابداری
  استادیار گروه آموزشی مدیریت و حسابداری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر مرتضی محمدی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم اقتصادی ـ اقتصاد پول و بانکداری
  استادیار گروه آموزشی مدیریت و حسابداری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر محمد پور‌احتشام

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
  استادیار گروه آموزشی مدیریت و حسابداری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر جواد معصومی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری حسابداری
  استادیار گروه آموزشی مدیریت و حسابداری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • محمدحسین داودی‌فر (مدعو)

  دانشجوی دکتری حسابداری
  مدرس گروه آموزشی مدیریت و حسابداری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • حمید قارزی

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت - مدیریت صنعتی - مالی
  مربی گروه آموزشی مدیریت و حسابداری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • قاسم قاسمی

  دانشجوی دکتری حسابداری
  مربی گروه آموزشی مدیریت و حسابداری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • امیرحسین مروجی

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حسابداری
  مربی گروه آموزشی مدیریت و حسابداری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر حجت‌اله آتشی گلستانی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری حسابداری
  مربی گروه آموزشی مدیریت و حسابداری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • اسماعیل تدین‌فرد

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حسابداری
  مربی گروه آموزشی مدیریت و حسابداری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار