فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی مدیریت و حسابداری
  • دکتر رضا فلاح

    دانش‌آموخته‌ی دکتری آمار زمینه استنباط
    استادیار گروه آموزشی مدیریت و حسابداری
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار