فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی بهداشت
  • دکتر احمد مظفری جوین

    دانش‌آموخته‌ی دکتری جنین‌شناسی - سلولی تکوینی
    استادیار گروه آموزشی بهداشت
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار