فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی بهداشت
 • دکتر احمد مظفری جوین

  دانش‌آموخته‌ی دکتری جنین‌شناسی - سلولی تکوینی
  استادیار گروه آموزشی بهداشت
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر حمید جوینی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری آموزش بهداشت
 • مهندس محمد طاهری نامقی

  دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  مربی گروه آموزشی بهداشت
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس حسن امیربیگی

  دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست
  مربی گروه آموزشی بهداشت
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مجید فلاحی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای
  مدرس گروه آموزشی بهداشت
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • علی دوست‌محمدی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی علوم اداری و مدیریت - مدیریت محیط زیست
  مدرس گروه آموزشی بهداشت
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • سولماز ذبیح‌اللهی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
  مدرس گروه آموزشی بهداشت
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • الهام الهامی‌راد (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
  مدرس گروه آموزشی بهداشت
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • رضا خشک‌دامن (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای
  مدرس گروه آموزشی بهداشت
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار