فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی بهداشت
 • دکتر احمد مظفری جوین (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری جنین‌شناسی - سلولی تکوینی
  مدرس گروه آموزشی بهداشت
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر حمید جوینی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری آموزش بهداشت
 • موسی‌الرضا پرویزی (مدعو)

  دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی
  مدرس گروه آموزشی بهداشت
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • زهرا پرهیزکار (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
  مدرس گروه آموزشی بهداشت
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار