فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی بهداشت
  • دکتر احمد مظفری جوین

    دانش‌آموخته‌ی دکتری جنین‌شناسی - سلولی تکوینی
    استادیار گروه آموزشی بهداشت
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
  • دکتر حمید جوینی (مدعو)

    دانش‌آموخته‌ی دکتری آموزش بهداشت
  • موسی‌الرضا پرویزی (مدعو)

    دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی
    مدرس گروه آموزشی بهداشت
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
  • زهرا پرهیزکار (مدعو)

    دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
    مدرس گروه آموزشی بهداشت
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار