فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی بهداشت محیط
  • مهندس حسن امیربیگی

    دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست
    مربی گروه آموزشی بهداشت محیط
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار