فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
 • دکتر حسن شاکری (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار
 • دکتر سیدرضا کامل طباخ فریضنی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه‌های کامپیوتری
 • دکتر حسام حسن‌پور

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
  استادیار گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر سید محمدحسین معطر (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
 • دکتر مهدی حسین‌زاده (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر
 • دکتر محمد رضا مقیم

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات
  استادیار گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس سعید نوروزیان

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار
  مربی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس حامد زجاجی

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  مربی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر علی‌اکبر نقابی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
  مربی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر یاسر علمی‌سولا

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر
  مربی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار