فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی عمران
 • دکتر جعفر مهرآبادی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی
  استادیار گروه آموزشی عمران
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس محمد مهران عظیمی‌فرد (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندس عمران- سازه و زلزله
  مدرس گروه آموزشی عمران
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار