فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی شیمی
 • دکتر سیدهاشم اخلاقی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری شیمی تجزیه
  دانشیار گروه آموزشی شیمی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر علی‌اصغر محمدی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری شیمی آلی
  استادیار گروه آموزشی شیمی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر محمد مهرشاد

  دانش‌آموخته‌ی دکتری شیمی آلی - پلیمر
  استادیار گروه آموزشی شیمی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس محمدحسن محمدی

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
  مربی گروه آموزشی شیمی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار