فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی زیست‌فنّاوری (بیوتکنولوژی)
 • دکتر محسن نعیمی‌پور (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری بیوتکنولوژی
 • شایسته محمدیان

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد زیست‌شناسی - بیوفیزیک
  مربی گروه آموزشی زیست‌فنّاوری (بیوتکنولوژی)
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • سیمین معروف (مدعو)

  دانشجوی دکتری زیست‌شناسی - بیوتکنولوژی میکروبی
  مدرس گروه آموزشی زیست‌فنّاوری (بیوتکنولوژی)
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار