فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی زیست‌فنّاوری (بیوتکنولوژی)
  • شایسته محمدیان

    دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد زیست‌شناسی - بیوفیزیک
    مربی گروه آموزشی زیست‌فنّاوری (بیوتکنولوژی)
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار