فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی حسابداری
 • دکتر قدرت‌اله طالب‌نیا (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری حسابداری
 • حسین اکبری

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حسابداری
  مربی گروه آموزشی حسابداری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • حامد عین‌افشار

  دانشجوی دکتری حسابداری
  مربی گروه آموزشی حسابداری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • سیدجواد احمدی‌نژاد

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حسابداری
  مربی گروه آموزشی حسابداری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • رضا حیدری

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حسابداری
  مربی گروه آموزشی حسابداری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار